ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Centrum podpory - Modifikace studijního plánu

MODIFIKACE STUDIJNÍHO PLÁNU

 

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.ipc.zcu.cz

 

ADRESA: Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

KONTAKT: +420 377 631 350

EMAIL: ipcentr@rek.zcu.cz

 

Studentům se specifickými potřebami je nabízená možnost modifikace studijního plánu s ohledem na druh postižení studenta.

 

Západočeská univerzita v Plzni garantuje poskytování následujících služeb:

 

 • minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost (tj. bezbariérovost prostor, případně taková technická opatření, která umožní bariéry překonávat, vybavení prostor speciálními informační technologiemi, dostatečné technologické vybavení apod.),
 • personální a organizační zajištění služeb s cílem uspokojení specifických potřeb osob SVP, zajištění systému poskytování kvalitních informací osobám se specifickými potřebami, zajištění kvalitní interní komunikace, podporu ve zvyšování informovanosti akademických  a administrativních pracovníků v problematice studia těchto osob,
 • poskytování studijní asistence,
 • jasnou definici dodržování pravidel a organizačních opatření.

POSTUP PRO MODIFIKACI STUDIJNÍHO PLÁNU

Pokud jste studenti se specifickými potřebami a rádi byste využili kompenzaci v podobě úpravy studijního plánu, tak je potřeba udělat několik kroků:

 

 • V termínu max. do 30 dnů po provedení zápisu do daného akademického roku, kontaktovat Centrum (CPPS) v IPC. (Ve výjimečných případech můžete kontaktovat Centrum (CPPS) nebo fakultu i v průběhu akademického roku).

 

 • Podat písemnou žádost, ke které doložíte aktuální lékařskou zprávu nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště. (Pokud kontaktujete Centrum (CPPS) nebo fakultu mimo stanovený termín - v písemné žádosti musíte zdůvodnit a doložit, proč o úpravu podmínek studia žádáte mimo stanovený termín).

DRUHY ÚPRAV PODMÍNEK STUDIA

Mezi úpravy podmínek studia patří:

 • obecné úpravy:
  1. zajištění výuky v prostorách, které jsou bezbariérové,
  2. zajištění výuky v prostorách, které vyhovují přizpůsobením interiéru a mobiliáře (individuální osvětlení, omezení rušivých zvuků, mobilní stoly pro vozíčkáře, stoly s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky atd.),
  3. zajištění výuky v prostorách, které jsou vybaveny pro provoz technických prostředků,
  4. navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku,
  5. zajištění přístupu asistenta, asistenčního psa, tlumočníka apod.,
  6. možnost využití dalších kompenzačních pomůcek,
  7. možnost zkoušení v samostatné učebně, odděleně od ostatních studentů,

 

 • speciální úpravy pro studenty se zrakovým postižením
  1. zajištění možnosti pořizování zvukového záznamu výuky výhradně pro potřebu studenta,
  2. zajištění studijních materiálů od vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta,
  3. zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta,

 

 • osoby se sluchovým postižením
  1. zajištění studijních materiálů vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta,
  2. zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta,
  3. obsahové úpravy zkoušky - student nekoná poslechová cvičení z cizího jazyka / student koná poslechová cvičení z cizího jazyka individuálním způsobem (text předčítá vyučující s možností odezírání, rozdělení dlouhého předčítání pauzami, možnost průběžného zápisu poznámek, zkouška probíhá v klidném prostředí),

 

 • osoby s pohybovým postižením
  1. zajištění studijních materiálů vyučujícího v elektronické formě výhradně pro potřebu studenta,
  2. zajištění digitalizovaných studijních materiálů výhradně pro potřebu studenta,

 

 • osoby se specifickými poruchami učení
  1. diagnostika specifických poruch učení,
  2. tolerance gramatických chyb v písemném projevu,
  3. nahrazení povinného absolvování anglického jazyka jiným jazykem, který student dříve studoval na SŠ,
  4. vynechání náslechových cvičení při studiu cizích jazyků,

 

 • osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami
  1. navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku (navýšení časového limitu v rozmezí 25 - 100 % standardního času),
  2. akceptace individuálních přestávek v domluvené délce,
  3. zajištění výuky v prostorách, které vyhovují svým přizpůsobením (klidné prostředí, tlumené světlo apod.),
  4. zajištění přístupu asistenta,
  5. tolerance častějších změn v zapisování se na zkoušky,
  6. akceptace návrhu na upravenou formu výuky,

 

 • osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením
  1. navýšení časové dotace na přípravu i samotnou zkoušku (navýšení časového limitu v rozmezí 25 - 100 % standardního času),
  2. zajištění výuky v prostorách, které vyhovují svým přizpůsobením a vybavením interiéru (klidné prostředí, tlumené světlo apod.),
  3. zajištění výuky v bezbariérových prostorách,
  4. zajištění přístupu asistenta,
  5. tolerance častějších změn v zapisování se na zkoušky,
  6. akceptace návrhu na upravenou formu výuky.

 

Úprava podmínek studia může být upraveno na celé studium nebo jen na určitý časový úsek, stejně tak jeden předmět nebo více předmětů. Veškeré tyto úpravy jsou prováděny individuálně na základě písemné žádosti uchazeče. Žádost musí být podána s dostatečným časovým předstihem tak, aby pracoviště bylo schopno modifikaci zajistit po technické i personální stránce (doporučujeme 4 - 8týdenní časovou rezervu; v kratším termínu nejsme schopni garantovat zajištění všech úprav v požadovaném rozsahu a kvalitě).

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ KOMPENZACE

Odkaz pro pravidla využití počítače jako kompenzační pomůcky, zde:

http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami/Modifikace_studijniho_planu/

 

Odkaz pro pravidla využití asistenční služby a druhy asistence, zde:

http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami/Modifikace_studijniho_planu/

Informace na stránce aktuální k 3. 8. 2016
Tagy: studium student SVP