ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Centrum podpory - Možnosti na ZČU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum poradenských a podpůrných služeb (dále CPPS), které funguje v rámci Informačního a poradenského centra (dále jen IPC) ZČU v Plzni, zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

 

Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami jsou myšleni:

 • osoby s pohybovým postižením,
 • osoby s postižením zraku,
 • osoby s postižením sluchu,
 • osoby s postižením kognitivních funkcí a schopností se učit,
 • osoby s psychologickým a psychiatrickým postižením.

 

Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomoci - pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence či možnost výpůjčky kompenzační pomůcky na dobu studia (např. zesilovací souprava pro sluchově postižené nebo televizní lupa pro zrakově postižené, apod.). Kromě toho se pravidelně koná testování studentů se specifickými poruchami učení (dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie apod.). V neposlední řadě dochází k pravidelným seminářům se studenty se specfickými potřebami, kde mohou získat aktuální informace a vytvářet si širší okruh nových přátel.

 

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzovat negativní důsledky plynoucí z jejich postižení a poskytnout jim tak stejné podmínky pro studium jako všem ostatním studentům. Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života, nejen s ohledem na studium.

 

Poskytovaná podpora se týká například těchto oblastí:

 • podmínky přijímacího řízení (zajištění asistenční služby, nabídka individuální přijímací zkoušky apod.)
 • podmínky vlastního studia (možnost využití e-learningových forem studia některých předmětů, individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu apod.)
 • rozvoj služeb souvisejících se studiem (individuální nabídky knihovnických služeb apod.)

REGISTRACE STUDENTA SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Pokud chcete využívat nabídky Centra poradenských a podpůrných služeb (studijní poradenství, sociální poradenství, mimořádné konzultace, asistenční služby, půjčovna kompenzačních pomůcek, možnost využití nabídky korektur písemných prací, využití materiálů zveřejněných v digitální knihovně apod.), stačí se zaregistrovat.

 

 • Zaregistrovat se můžete na těchto stránkách: https://ropovportal.zcu.cz/,
 • pro registraci je nutné přiložit kopii průkazu ZTP či kopii potvrzení odborného pracoviště - lékaře, psychologa, speciálního pedagoga,
 • po registraci vyčkejte na kontakt pracovníka Centra podpůrných a poradenských služeb ZČU,
 • následně můžete spolupracovat na vybrané aktivitě.

 

Upozorňujeme, že registrací se nezavazujete k tomu, že budete některé ze služeb CPPS využívat. Svou registraci můžete kdykoli zrušit.

 

Registraci můžete provést v průběhu přijímacího řízení / studia, je ale třeba, abyste si uvědomili, že některé služby není možné realizovat v průběhu semestru (především se jedná o modifikaci přijímacího řízení a modifikaci studijního plánu). Doporučujeme proto všem zájemcům, aby tyto záležitosti vyřizovali vždy před začátkem daného semestru nebo akademického roku.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena za účelem podpory studentů se specifickými potřebami nebo studentů socioekonomicky znevýhodněných v průběhu jejich studia na ZČU.

SEZNAM KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

 •  diktafon (Panasonic RR-US430)
 •  netbook (Asus X101CH)
 •  tablet (Asus TF300T)
 •  vypalovací zařízení DVD/CD (LiteOn)
 •  naslouchací souprava (Mikroport Systém 2015)
 •  indukční smyčka
 •  lupa
 •  přenosná lupa (TiemanTraveller)

PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ

Zapůjčení kompenzačních pomůcek je bezplatné. Pro zapůjčení kompenzační pomůcky je nutné:

 • osobně se dostavit do CPPS,  aledostupnost pomůcek doporučujeme předem ověřit telefonicky nebo e-mailem,
 • pomůckaje vám zapůjčena, pokud máte statut studenta ZČU a jste klientem Centra poradenských a podpůrných služeb IPC (tzn., že jste zaregistrován),
 • pro převzetí jste povinni doložit svou totožnost (občanský průkaz, JIS karta, případně jiný doklad s fotografií),
 • pomůcka je vám zapůjčena na základě Potvrzení o převzetí svěřeného předmětu.

 

Maximální doba zápůjčky je 3 měsíce ode dne převzetí předmětu, v případě nutnosti je zde možnost požádat o prodloužení výpůjční lhůty

JAZYKOVÉ KOREKTURY ČESKY PSANÝCH TEXTŮ 

 

Další z možností je využití korektur česky psaných textů, kdy se jedná především o seminární, bakalářské nebo diplomové práce. Nabízíme korekturu pravopisnou, gramatickou a částečně typografickou.

 

V rámci korektur neprovádíme úpravy stylistické či sjednocení textu z hlediska fontů, velikosti písma, řazení stránek, zalamování textu apod. Součástí korektur nejsou opravy odborné části textu (vzorce, výpočty, grafy apod.). Nenabízíme plagiátorské kontroly a uvádění citací, odkazů a zdrojů. Zhotovitel korektur nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění. Dále se zavazuje, že se všemi materiály, které bude mít k dispozici, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ

Zapůjčení kompenzačních pomůcek je bezplatné. Pro zhotovení korektury je nutné:

 • mít statut studenta ZČU a být klientem Centra poradenských a podpůrných služeb IPC (tzn., že jste zaregistrován),
 • být autorem textu,
 • vytvořit písemnou (tj. e-mailovou) objednávku na adresu: ipcentr@rek.zcu.cz.

 

Součástí objednávky je:

 • kontakt studenta (jméno a příjmení, osobní studentské číslo, telefonní kontakt),
 • sdělení účelu zakázky (tj. o jakou práci se jedná),
 • text určený ke korektuře (ve formátu .DOC).

 

TERMÍNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

 • text do 30 normostran maximálně do 5 pracovních dnů,
 • text do 60 normostran maximálně do 7 pracovních dnů,
 • zhotovitel má právo na odmítnutí zakázky, ale tuto skutečnost musí provést písemně nejpozději do dvou pracovních dní ode dne jejího zadání.

PŘEVZETÍ OPRAVENÉHO MATERIÁLU

Na vaší e-mailovou adresu, ze které byla objednávka provedená, bude odeslaná zpráva, ve které budete vyzváni k vyzvednutí opraveného textu. V dohodnutém termínu vám bude předán text v korekčním režimu elektronicky na CD a v tištěné formě.

 

DALŠÍ MOŽNOSTI NA ZČU

BEZBARIÉROVÁ UNIVERZITA

Budovy univerzity, ve kterých probíhá výuka, mají bezbariérové vstupy. Ve všech budovách jsou v provozu bezbariérová sociální zařízení. Pro Ty z vás, kteří mají tělesné postižení, jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým přístupem a upraveným sociálním zařízením na koleji na Borech. Studenti s handicapem mají také možnost získat ubytovací místo přednostně (i při menší dojezdové vzdálenosti z místa bydliště). Zcela bezbariérově je upravena menza v kampusu Borská pole (vchod, vybavení, sociální zázemí apod.).

 

Odkaz na bezbariérovou mapu ZČU:
http://gis.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html

VYTVOŘENÍ HAPTICKÉHO MODELU AREÁLU ZČU NA BORECH V PLZNI

Haptický model kampusu ZČU je určen primárně pro nevidomé studenty či budoucí uchazeče o studium. Stává se dobrou vizuální pomůckou pro ty, kteří si nedokážou o velice členitém areálu ZČU udělat ucelenou představu. Tento model kopíruje základní rozmístění budov jednotlivých fakult, výzkumných center i dalších pracovišť rozšiřujícího se centrálního komplexu univerzity na Borech.

 

Zmenšený 3D model je vyroben z bloků tvrdého dřeva do podoby, která ponechala řadu významných reálných stavebních detailů (tvar střechy, zaoblené linie budov, spojovací nadzemní průchod apod.) Jednotlivé objekty modelu jsou opatřeny popisky v Braillově písmu. Pro uživatele je k dispozici i volně přiložený rozšířený popis modelu též v Braillově písmu. Haptický model je k dispozici v Informačním a poradenském centru ZČU na Borech.

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Katedra tělesné výchovy Strojní fakulty ZČU nabízí každoročně akreditovaný předmět "Zdravotní tělesná výchova" (2 hod./týdně), do kterého jsou zájemci zařazováni na základě doporučení svého lékaře.

 

Kurz je přednostně určen pro ty, kteří jsou zdravotně indisponovaní nebo po úrazu. Výuka je zaměřena na cílevědomé ovlivňování zdravotně oslabeného organismu, a to z hlediska preventivního, kompenzačního a regeneračního. Prostřednictvím vhodně zvolených cvičení zvyšuje zdravotní výchova funkční tělesné a pohybové možnosti zdravotně oslabených studentů a dává jim návod k vytváření správných celoživotních návyků, které optimalizují jejich zdravotní stav.

 

Odkaz pro více informací, zde:
https://portal.zcu.cz/portal/studium/courseware/kts/zdrtv

 

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium uchazeč student absolvent SVP aktivity ZČU