ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Informační centrum - Poplatky za studium

POPLATKY ZA STUDIUM NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/

 

V souladu s § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká ZČU povinnost vybírání poplatků za studium.

 

Od 1.9.2016 vstoupila v platnost novela zákona o vysokých školách, která s sebou přinesla změny ve vyměřování poplatků za studium. Oproti původnímu rozdělení poplatků za studium delší a studium další, je nyní nově vyměřován pouze poplatek za studium delší. Poplatek za studium další tímto přestal existovat. Co je potřeba podotknout je fakt, že věk studentů nijak neovlivňuje povinnost hradit poplatky za studium. Statut studenta má student nezávisle na formě studia (kombinovaného či prezenčního), uchazeč se tak stává studentem dnem zápisu.

 

Vybírání poplatků dále upravují:

 

           https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/14435/4R-2016-Poplatky_za_studium_2016-2017.pdf

 

POVINNOSTI STUDENTA

 • Student má povinnost hradit poplatky spojené se studiem. (§ 63 odst. 3a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách).
 • Student je povinen uvádět na Portále adresu, na které je vždy dostupný. (§ 63 odst. 3b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách). 
 • Student je povinen sledovat zásilky zaslané do jeho školní e-mailové schránky. (Statut ZČU čl. 39 odst. 3 a 4).
 • Nesplnění výše uvedených povinností může být posouzeno jako disciplinární přestupek - student může být až vyloučen.

POPLATEK ZA DELŠÍ STUDIUM

Podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.

 

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium. Do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

 

Poplatek je vždy vyměřen za každých dalších započatých šest měsíců studia (včetně prázdnin) - ten nemusí kopírovat semestr.

 

Odkaz na prezentaci: Poplatky za studium, platné od 1.9.2016:

http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/ipc/dokumenty/prezentace_poplatky_po_novele_Podola.pdf

POKUD VÁM JE VYMĚŘENÝ POPLATEK ZA STUDIUM

JAK ZJISTIT, ŽE MÁM JIŽ PLATIT

Své závazky vůči škole doporučujeme sledovat na Portále ZČU v sekci „Moje údaje“ v kolonce „Závazky studenta vůči škole – co má student zaplatit“. V době kdy je Vám vyměřený poplatek za studium ZČU zašle doporučený dopis Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku (dále jen RVVVP) prostřednictvím České pošty (dále jen ČP). Dopis se zasílá přednostně na doručovací adresu, pokud je vyplněná v osobních údajích na Portále, v jiném případě na adresu vašeho trvalého bydliště.

 

Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku.

DORUČENÍ DOPISU A MOŽNOSTI PŘEVZETÍ DOPISU

 • Dopis o RVVVP převezmete osobně nebo na pobočce ČP během 10 denní úložní doby. Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku musí být doručeno do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Zásilku nemůže převzít žádný rodinný příslušník ani jiná pověřená osoba.

 

 • Dopis o RVVVP nestihnete převzít od ČP – (zásilka je brána jako doručena uplynutím lhůty 10 dnů od uložení, i když si adresát zásilku nevyzvedl. Den následující po doručení je prvním dnem 30 denní lhůty pro podání žádosti o odvolání). Dopis si můžete následně vyzvednout osobně v IPC, kde Vám bude vyhotovena kopie.

 

Pozn.: je možné, aby dopis v IPC, po vrácení Českou poštou, vyzvedla i pověřená osoba s originální a přesně specifikovanou plnou mocí (tzn., že jde o studijní záležitosti ve věci vyměření poplatků za studium).

 

 • Dopis o RVVVP se nepodaří doručit – ČP zásilku vrátí s poznámkou "na uvedené adrese adresát neznámý" nebo "odstěhován bez udání adresy" nebo "adresát nezjištěn“. V tomto případě je dopis doručen vyvěšením na úřední desce ZČU /fakulty po dobu 15 dnů.

 

 • Dopis o RVVVP odmítnete převzít – ČP Vás poučí o právních důsledcích, které pro adresáta z odmítnutí vyplývají, slovy "zásilka se považuje za doručenou dnem Vašeho odmítnutí, i když jste ji nepřevzal" a zároveň na písemnost vyznačí skutečnost, že adresáta poučil uvedením "adresát byl poučen o právních důsledcích svého jednání". Písemnost je doručena dnem odmítnutí, tedy následující den je prvním dnem 30 denní lhůty pro podání žádosti.

ODVOLÁNÍ SE PROTI ROZHODNUTÍ VE VĚCI VYMĚŘENÍ POPLATKU

Každý student se může proti tomuto rozhodnutí odvolat podáním žádosti o přezkoumání rozhodnutí. Dle ustanovení § 68 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb.

 

Žádost musí být podána v zákonné odvolací 30 denní lhůtě – 30 denní lhůta začíná následujícím dnem doručení dopisu. Tento termín lze prominout pouze ze závažných důvodů, které musí být doložené. Po překročení 30 denní lhůty poplatek za studium nabývá právní moci a je po Vás vymáhán.

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODVOLÁNÍ SE PROTI POPLATKU ZA STUDIUM

 • Stáhněte si Žádost o přezkoumání rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium nebo si žádost vyzvedněte osobně na recepci IPC ZČU.
 • Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat všechny stanovené náležitosti (jméno a příjmení žadatele, korespondenční adresu, rodné číslo, číslo studenta, číslo jednací rozhodnutí ve věci vyměření poplatku, na které se žadatel odvolává, dále odůvodnění žádosti a podpis žadatele).
 • V žádosti můžete požádat o prominutí poplatku, o snížení poplatku, o posunutí termínu splatnosti nebo o přezkoumání rozhodnutí.
 • Stáhněte si Dokument důvodů pro snížení či prominutí poplatků za studium, případně si jej vyzvedněte osobně na recepci IPC ZČU.
 • Veškeré důvody, které uvádíte v žádosti, musí být doložené kopií originálu daného dokumentu. Výjimkou je vážený studijní průměr.
 • Při splnění a doložení některého či některých z uvedených důvodů, Vám může být vyměřený poplatek za studium snížen v závislosti na závažnosti důvodů a jejich případné kumulaci. Zároveň bude přihlédnuto k plnění předchozí poplatkové povinnosti. Vyměřený poplatek lze prominout pouze z mimořádných důvodů hodných zvláštního zřetele.
 • V případě, že si nejste jisti správnou formulací či relevantními důvody pro podání žádosti, přijďte nebo zavolejte do IPC ZČU, kde Vám poradíme.
 • Vyplněnou a doloženou žádost můžete přinést osobně do IPC ZČU nebo ji poslat prostřednictvím pošty, avšak žádost musí být zaslána doporučeně. Žádost musí být osobně doručena nebo zaslaná nejpozději 30. den v zákonné odvolací lhůtě.

 

Informační a poradenské centrum Vám odešle ve 30 denní lhůtě druhostupňové rozhodnutí.  V druhostupňovém rozhodnutí se ZČU vyjadřuje pouze k důvodům uvedeným a doloženým v žádosti. Toto zaslané rozhodnutí je pravomocné dnem jeho doručení a nelze se na něj již dále odvolat.

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium uchazeč student absolvent poplatky