ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Možnosti studia na ZČU

MOŽNOSTI STUDIA NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Na této stránce najdete souhrnný přehled všech druhů studia, studijních programů a oborů, které ZČU nabízí. Kromě toho zde naleznete Dny otevřených dveří, primární postup při podání přihlášky či odkaz na podmínky pro úspěšné přijetí na vybraný obor.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/study/applicants/Dny_otevrenych_dveri/index.html

 

Den otevřených dveří je každoročně připravený pro uchazeče o studium na ZČU. V tomto dni se můžete seznámit s prostředím, ve kterém bude probíhat výuka, také s některými vyučujícími a děkany fakult, ale především budete informováni o možnostech přijímacího řízení a studia na dané fakultě. 

 

Termíny Dnů otevřených dveřích na jednotlivých fakultách naleznete zde.

 

DRUHY STUDIA

ZČU nabízí širokou paletu možností vzdělání. Na výběr máte ze tří druhů studia:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívají soudobé poznatky a metody, obsahují rovněž vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia (tj. délka studia stanovená pro každý studijní program při jeho akreditaci) včetně praxe je 3 nebo 4 roky (180 nebo 240 ECTS kreditů). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.) nebo „bakalář umění“ (ve zkratce BcA.).

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studijní programy jsou zaměřeny na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia jsou 2 nebo 3 roky (120 nebo 180 ECTS kreditů). Standardní doba studia programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy, je 5 let (300 ECTS kreditů). Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul „inženýr“ (ve zkratce Ing.), „magistr“ (ve zkratce Mgr.) nebo „magistr umění“ (ve zkratce MgA.).

DOKTORSKÉ STUDIUM

Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3 nebo 4 roky. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). U doktorských studijních programů je kreditní systém studia uplatňován pouze na Fakultě filozofické.

FORMA STUDIA

ZČU nabízí všechny možné formy studia. Mezi ně patří:

PREZENČNÍ FORMA STUDIA (PS)

Při prezenční formě studia je převážná část výuky organizována formou pravidelných přednášek, cvičení, seminářů, praktické laboratorní výuky, konzultací apod. Student je tak v přímém kontaktu s vyučujícím.

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA (KS)

Při kombinované formě jsou ve výuce uplatňovány principy prezenčního i distančního studia. To znamená, že studium probíhá formou pravidelných konzultací a samostudiem, které je podporováno studijními oporami, jejichž nedílnou součást tvoří e-learningové nástroje.

DISTANČNÍ FORMA STUDIA

Při distanční formě studium probíhá multimediální formou výuky bez přímého kontaktu s vyučujícím.

STUDIUM V CIZÍM JAZYCE

 

Uchazeči ze zahraničí, kteří chtějí studovat v cizím jazyce, musí podat přihlášku ve stanoveném termínu a uhradit poplatek ve výši 4.000 EUR / rok.

 

V anglických studijních programech lze studovat na ZČU pouze na některých fakultách: FAV, FEL a FST.

PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://fav.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://fav.zcu.cz/pro-uchazece/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program - MATEMATIKA (Bc.)
  • Obor - Obecná matematika
  • Obor - Matematika pro přírodní vědy
  • Obor - Matematika a finanční studia
  • Obor - Matematické výpočty a modelování
  • Obor - Matematika a management
  • Obor - Matematika a její aplikace 

 

 • Studijní program - GEOMATIKA (Bc.)
  • Obor - Geomatika  

 

 • Studijní program - INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA (Bc.)
  • Obor - Informatika
  • Obor - Informační systémy
  • Obor - Inteligentní komunikace člověk - stroj
  • Obor - Počítačové řízení strojů a procesů
  • Obor - Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci
  • Obor - Výpočetní technika

 

 • Studijní program - APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA (Bc.)
  • Obor - Aplikovaná a inženýrská fyzika
  • Obor - Kybernetika a řídící technika
  • Obor - Finanční informatika a statistika

 

 • Studijní program - POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ V TECHNICE (Bc.)
  • Obor - Počítačové modelování
  • Obor - Výpočty a design 

 

 • Studijní program - STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (Bc.)
  • Obor - Stavitelství 
  • Obor - Územní plánování 

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program - APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA (Bc.)
  • Obor - Finanční informatika a statistika
  • Obor - Kybernetika a řídící technika
  • Obor - Mechanika

 

 • Studijní program - GEOMATIKA (Bc.)
  • Obor - Geomatika

 

 • Studijní program - INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA (Bc.)
  • Obor - Informatika
  • Obor - Výpočetní technika

 

 • Studijní program - MATEMATIKA (Bc.)
  • Obor - Matematické výpočty a modelování 
  • Obor - Matematika a finanční studia
  • Obor - Matematika a její aplikace 
  • Obor - Obecná matematika

 

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program - MATEMATIKA (Mgr.)
  • Obor - Matematika
  • Obor - Matematika a finanční studia
  • Obor - Učitelství matematiky pro střední školy (aprobační kombinace předmětů)
   • Specializace: Matematika - Informatika
   • Specializace: Matematika - Technická geometrie
   • Specializace: Matematika - Fyzika
   • Specializace: Matematika - Anglický jazyk
   • Specializace: Matematika - Chemie
   • Specializace: Matematika - Geografie
   • Specializace: Matematika - Biologie

 

 • Studijní program - GEOMATIKA (Ing.)
  • Obor - Geomatika
   • Specializace: Kartografie
   • Specializace: Geodézie a geoinformační systémy
   • Specializace: Katastr nemovitostí a občanské právo
   • Specializace: Geodézie a katastr nemovitostí

 

 • Studijní program - INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA (Ing.)  
  • Obor - Distribuované systémy a počítačové sítě 
  • Obor - Medicínská informatika (nově akreditovaný obor od roku 2015/2016)
  • Obor - Informační systémy 
  • Obor - Inteligentní počítačové systémy
  • Obor - Počítačová grafika (nově akreditovaný obor od roku 2015/2016)
  • Obor - Počítačové systémy a sítě (nově akreditovaný obor od roku 2015/2016)
  • Obor - Řídicí a rozhodovací systémy 
  • Obor - Softwarové inženýrství 

 

 • Studijní program - APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA (Ing.)
  • Obor - Kybernetika a řídící technika
   • Specializace: Automatické řízení
   • Specializace: Informační a řídicí systémy
   • Specializace: Umělá inteligence
   • Specializace: Biokybernetika
   • Specializace: Automatizace a mechatronika
  • Obor - Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
   • Specializace: Fyzika technologických procesů
   • Specializace: Fyzikálně-matematické modelování
  • Obor - Finanční informatika a statistika
   • Specializace: Finanční informatika
   • Specializace: Aplikovaná statistika a finance

 

 • Studijní program - POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ V INŽENÝRSTVÍ (Ing.)
  • Obor - Aplikovaná mechanika
  • Obor - Dynamika konstrukcí a mechatronika
  • Obor - Výpočty a design

 

 • Studijní program - STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (Ing.)
  • Obor - Stavitelství

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program - APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA (Ing.)
  • Obor - Kybernetika a řídící technika
   • Specializace: Automatické řízení
   • Specializace: Informační a řídicí systémy
   • Specializace: Umělá inteligence
   • Specializace: Biokybernetika
   • Specializace: Automatizace a mechatronika
  • Obor - Finanční informatika a statistika

 

 • Studijní program - GEOMATIKA (Ing.)
  • Obor - Geomatika
   • Specializace: Geodézie a katastr nemovitostí

 

 • Studijní program - MATEMATIKA (Mgr.)
  • Obor - Matematika
  • Obor - Matematika a finanční studia
  • Obor - Učitelství matematiky pro střední školy (aprobační kombinace předmětů)
   • Specializace: Matematika - Informatika
   • Specializace: Matematika - Technická geometrie
   • Specializace: Matematika - Fyzika
   • Specializace: Matematika - Anglický jazyk
   • Specializace: Matematika - Chemie
   • Specializace: Matematika - Geografie
   • Specializace: Matematika - Biologie

 

 • Studijní program - INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA (Ing.)
  • Obor - Softwarové inženýrství 

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE DOKTORSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH I KOMBINOVANÝCH OBORŮ:

 • Obor - Aplikovaná matematika
 • Obor - Aplikovaná mechanika 
 • Obor - Fyzika plazmatu a tenkých vrstev 
 • Obor - Geomatika
 • Obor - Kybernetika
 • Obor - Informatika a výpočetní technika
 • Obor - Obecné otázky matematiky

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://www.zcu.cz/fud/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://www.zcu.cz/fud/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – VÝTVARNÁ UMĚNÍ (BcA.)
  • Obor – Ilustrace a grafika
   • Specializace: Mediální a didaktická ilustrace
   • Specializace: Komiks a ilustrace pro děti
   • Specializace: Ilustrace a Grafika
   • Specializace: Malba
   • Specializace: Kniha a tvarování papíru
   • Specializace: Grafický design
   • Specializace: Vizuální komunikace
  • Obor – Multimediální design
   • Specializace: Multimédia
   • Specializace: Animovaná a interaktivní tvorba
   • Specializace: Užitná fotografie
   • Specializace: Nová média
  • Obor – Sochařství
   • Specializace: Socha a prostor
   • Specializace: Keramika

 

 • Studijní program – DESIGN (BcA.)
  • Obor – Design
   • Specializace: Produktový design
   • Specializace: Průmyslový design
  • Obor – Design kovu a šperku
  • Obor – Fashion design
   • Specializace: Design oděvu
   • Specializace: Design obuvi a módních doplňků

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – VÝTVARNÁ UMĚNÍ (MgA.)
  • Obor – Intermediální tvorba
   • Specializace: Intermédia
   • Specializace: Animovaná a interaktivní tvorba
   • Specializace - Užitá fotografie
  • Obor – Sochařství
   • Specializace: Socha a prostor
   • Specializace: Keramika

 

 • Studijní program – DESIGN (MgA.)
  • Obor – Design
  • Obor – Design kovu a šperku
  • Obor – Fashion design
  • Obor – Ilustrace a grafický design
   • Specializace: Grafický design
   • Specializace: Ilustrace
   • Specializace: Malba

FAKULTA EKONOMICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://fek.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://fek.zcu.cz/static/uchazec.php

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – EKONOMIKA A MANAGEMENT (Bc.)
  • Obor – Management obchodních činností - Plzeň a Cheb
  • Obor – Podniková ekonomika a management - Plzeň a Cheb

 

 • Studijní program – SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (Bc.)
  • Obor – Informační management - Plzeň
  • Obor – Systémy projektového řízení - Plzeň

 

 • Studijní program – GEOGRAFIE (Bc.)
  • Obor – Ekonomická a regionální geografie - Plzeň

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – EKONOMIKA A MANAGEMENT (Bc.)
  • Obor – Podniková ekonomika a management - Plzeň a Cheb

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – EKONOMIKA A MANAGEMENT (Ing.)
  • Obor – Podniková ekonomika a management - Plzeň

 

 • Studijní program – SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (Bc.)
  • Obor – Informační management - Plzeň
  • Obor – Systémy projektového řízení - Plzeň

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – EKONOMIKA A MANAGEMENT (Ing.)
  • Obor – Podniková ekonomika a management - Plzeň

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE DOKTORSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO I KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – EKONOMIKA A MANAGEMENT
  • Obor – Podniková ekonomika a management - Plzeň
  • Obor – Ekonomika a management - Plzeň

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://fel.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://fel.zcu.cz/applicants/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA (Bc.)
  • Obor – Elektrotechnika 
  • Obor – Elektronika a telekomunikace
  • Obor – Elektrotechnika a energetika
  • Obor – Komerční elektrotechnika
  • Obor – Technická ekologie 

 

 • Studijní program – APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA (Bc.)
  • Obor – Aplikovaná elektrotechnika

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 

 • Studijní program – APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA (Bc.)
  • Obor – Aplikovaná elektrotechnika

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA (Ing.)
  • Obor – Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika
  • Obor – Diagnostika a design v elektrických zařízeních
  • Obor – Elektroenergetika
  • Obor – Elektronika a aplikovaná informatika
  • Obor – Jaderná elektroenergetika
  • Obor – Komerční elektrotechnika
  • Obor – Průmyslová elektronika a elektromechanika
  • Obor – Technická ekologie
  • Obor – Telekomunikační a multimediální systémy 
 • Studijní program – APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA (Ing.)
  • Obor – Aplikovaná elektrotechnika

 

NABÍDKA KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA (Ing.)
  • Obor – Aplikovaná elektrotechnika

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE DOKTORSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO I KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA
  • Obor – Elektroenergetika
  • Obor – Elektronika
  • Obor – Elektrotechnika

FAKULTA FILOZOFICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://ff.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://ff.zcu.cz/study/applicants/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – ANTROPOLOGIE (Bc.)
  • Obor – Sociální a kulturní antropologie

 

 • Studijní program – FILOZOFIE (Bc.)
  • Obor – Filozofie

 

 • Studijní program – HUMANITNÍ STUDIA (Bc.)
  • Obor – Humanistika

 

 • Studijní program – POLITOLOGIE (Bc.)
  • Obor – Politologie
  • Obor – Mezinárodní vztahy - Teritoriální studia
   • Specializace: Britská a americká studia
   • Specializace: Ruská studia

 

 • Studijní program – MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA (Bc.)
  • Obor – Blízkovýchodní studia
  • Obor – Mezinárodní vztahy – britská a americká studia
  • Obor – Mezinárodní vztahy a východoevropská studia

 

 • Studijní program – SOCIOLOGIE (Bc.)
  • Obor – Sociologie

 

 • Studijní program – HISTORICKÉ VĚDY (Bc.)
  • Obor – České dějiny
  • Obor – Obecné dějiny

 

 • Studijní program – ARCHEOLOGIE (Bc.)
  • Obor – Archeologie

 

 • Studijní program – FILOLOGIE (Bc.)
  • Obor – Cizí jazyky pro komerční praxi
   • Specializace: Angličtina - Francouzština
   • Specializace: Angličtina - Němčina
   • Specializace: Angličtina - Ruština
   • Specializace: Němčina - Ruština
   • Specializace: Němčina - Francouzština

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – ANTROPOLOGIE (Bc.)
  • Obor – Sociální a kulturní antropologie

 

 • Studijní program – HUMANITNÍ STUDIA (Bc.)
  • Obor – Humanistika

 

 • Studijní program – POLITOLOGIE (Bc.)
  • Obor – Politologie

 

 • Studijní program – Sociologie (Bc.)

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – ANTROPOLOGIE (Mgr.)
  • Obor – Antropologie populací a minulosti
  • Obor – Sociální a kulturní antropologie

 

 • Studijní program – HUMANITNÍ STUDIA (Mgr.)
  • Obor – Evropská a kulturní studia
  • Obor – Teorie a filozofie komunikace

 

 • Studijní program – POLITOLOGIE (Mgr.)
  • Obor – Mezinárodní vztahy
  • Obor – Politologie

 

 • Studijní program – MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA (Mgr.)
  • Obor – Blízkovýchodní studia
  • Obor – interdisciplinární bavorská studia

 

 • Studijní program – SOCIOLOGIE (Mgr.)
  • Obor – Sociologie

 

 • Studijní program – HISTORICKÉ VĚDY (Mgr.)
  • Obor – Moderní dějiny

 

 • Studijní program – ARCHEOLOGIE (Mgr.)
  • Obor – Archeologie

 

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – HUMANITNÍ STUDIA (Mgr.)
  • Obor – Evropská kulturní studia

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE DOKTORSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – HUMANITNÍ STUDIA
  • Obor – Teorie a dějiny vědy a techniky

 

 • Studijní program – HISTORICKÉ VĚDY
  • Obor – Moderní dějiny 
  • Obor – Etnologie
  • Obor – Archeologie 
  • Obor – Historie

 

 • Studijní program – ARCHEOLOGIE
  • Obor – Archeologie

 

 • Studijní program – POLITOLOGIE    
  • Obor – Mezinárodní vztahy
  • Obor – Politologie

FAKULTA PEDAGOGICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://fpe.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://fpe.zcu.cz/study/applicants/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – PŘÍRODOVĚDNÁ STUDIA (Bc.)
  • Obor – Biologie se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Geografie se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Chemie se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Informatika se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Matematická studia
  • Obor – Technická výchova se za měřením na vzdělávání

 

 • Studijní program – HISTORICKÁ STUDIA (Bc.)
  • Obor – Historie se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Modul pedagogicko - psychologický

 

 • Studijní program – TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT (Bc.)
  • Obor – Tělesná výchova a sport
  • Obor – Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

 

 • Studijní program – SPECIALIZACE V PEDAGOGICE (Bc.)
  • Obor – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Hudba se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Historie se zaměřením na vzdělávání 
  • Obor – Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
  • Obor – Psychologie se zaměřením na vzdělávání 
  • Obor – Popularizace hudební kultury

 

 • Studijní program – PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Bc.)
  • Obor – Učitelství pro mateřské školy
 • Studijní program - SOCIÁLNÍ PÉČE (Bc.)
  • Obor – Sociální péče

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 

 • Studijní program – PŘÍRODOVĚDNÁ STUDIA (Bc.)
  • Obor – Informatika se zaměřením na vzdělávání

 

 • Studijní program - HISTORICKÁ STUDIA (Bc.)
  • Obor – Historie se zaměřením na vzdělávání

 

 • Studijní program – SPECIALIZACE V PEDAGOGICE (Bc.)
  • Obor – Historie se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Obor – Učitelství praktického vyučování a odporného výcviku

 

 • Studijní program – PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Bc.)
  • Obor – Učitelství pro mateřské školy

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE MAGISTERSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (Mgr.) – „dlouhý magisterský program“ (tzn. standardní doba studia 5 let)
  • Obor – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 •  
 • Studijní program – UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (Mgr.) - dlouhý magisterský program“ (tzn. standardní doba studia 4 roky)
  • Obor – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • Obor – Učitelství pro 1. stupeň základní školy

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (Mgr.) – „dlouhý magisterský program“ (tzn. standardní doba studia 5 let)
  • Obor – Učitelství pro 1. stupeň základní školy

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (Mgr.)
  • Obor – Učitelství anglického jazyka pro základní školy
  • Obor – Učitelství biologie pro základní školy
  • Obor – Učitelství českého jazyka pro základní školy
  • Obor – Učitelství dějepisu pro základní školy
  • Obor – Učitelství fyziky pro základní školy
  • Obor – Učitelství geografie pro základní školy
  • Obor – Učitelství hudební výchovy pro základní školy
  • Obor – Učitelství chemie pro základní školy
  • Obor – Učitelství informatiky pro základní školy
  • Obor – Učitelství matematiky pro základní školy
  • Obor – Učitelství německého jazyka pro základní školy
  • Obor – Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
  • Obor – Učitelství ruského jazyka pro základní školy
  • Obor – Učitelství technické výchovy pro základní školy
  • Obor – Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
  • Obor – Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
  • Obor – Učitelství občanské výchovy pro základní školy
  • Obor – Učitelství výchovy ke zdraví pro základní kškoly
  • Obor – Pedagogicko - psychologický modul

 

 • Studijní program – UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (Mgr.)
  • Obor - Pedagogicko-psychologický modul
  • Obor - Učitelství dějepisu pro střední školy
  • Obor - Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy
  • Obor - Učitelství sólového zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy
  • Obor - Učitelství biologie pro střední školy
  • Obor - Učitelství anglického jazyka pro střední školy
  • Obor - Učitelství českého jazyka pro střední školy
  • Obor - Učitelství fyziky pro střední školy
  • Obor - Učitelství geografie pro střední školy
  • Obor - Učitelství hudební výchovy pro střední školy
  • Obor - Učitelství chemie pro střední školy
  • Obor - Učitelství informatiky pro střední školy
  • Obor - Učitelství německého jazyka pro střední školy
  • Obor - Učitelství psychologie pro střední školy
  • Obor - Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
  • Obor - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
  • Obor - Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy
  • Obor - Učitelství ruského jazyka pro střední školy
  • Obor - Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy a střední školy

 

 • Studijní program – SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE (Mgr.)
  • Obor - Sociální práce

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (Mgr.) 
  • Obor – Učitelství biologie pro základní školy
  • Obor – Učitelství dějepisu pro základní školy
  • Obor – Učitelství fyziky pro základní školy
  • Obor – Učitelství informatiky pro základní školy
  • Obor – Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
  • Obor – Pedagogicko - psychologický modul
 • Studijní program – UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (Mgr.) 
  • Obor – Učitelství fyziky pro střední školy
  • Obor – Učitelství informatiky pro střední školy
  • Obor – Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
  • Obor – Pedagogicko - psychologický modul

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE DOKTORSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO I KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORŮ:

 • Studijní program – SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
  • Obor – Teorie vzdělávání v bohemistice
  • Obor – Teorie vzdělávání ve fyzice
  • Obor – Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

FAKULTA PRÁVNICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://fpr.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://fpr.zcu.cz/study/applicants/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – PRÁVNÍ SPECIALIZACE (Bc.)
  • Obor – Veřejná správa

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE MAGISTERSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA (Mgr.)– „dlouhý magisterský program“ (tzn. standardní doba studia 5 let)
  • Obor – Právo

 

 • Studijní program – VEŘEJNÁ SPRÁVA (Mgr.)– „navazující magisterský program“         

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE DOKTORSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO I KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY
  • Obor – Občanské právo

FAKULTA STROJNÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://fst.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://fst.zcu.cz/pro-uchazece/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ (Bc.)
  • Obor – Strojní inženýrství
  • Obor – Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
  • Obor – Strojírenská technologie-technologie obrábění
  • Obor – Stavba výrobních strojů a zařízení
  • Obor – Stavba energetických strojů a zařízení
  • Obor – Dopravní a manipulační technika
  • Obor – Průmyslové inženýrství a management

 

 • Studijní program – STROJÍRENSTVÍ (Bc.)
  • Obor – Diagnostika a servis silničních vozidel
  • Obor – Energetické zdroje a zařízení
  • Obor – Materiálové zkušebnictví
  • Obor – Programování NC strojl
  • Obor – Zabezpečování jakosti
  • Obor – Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku
  • Obor – Servis zdravotnické techniky
  • Obor – Konstrukce průmyslové techniky
  • Obor – Strojírenství
  • Obor – Design průmyslové techniky

 

NABÍDKA KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ (Bc.)
  • Obor – Strojní inženýrství
  • Obor – Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
  • Obor – Strojírenská technologie-technologie obrábění
  • Obor – Stavba výrobních strojů a zařízení
  • Obor – Stavba energetických strojů a zařízení
  • Obor – Dopravní a manipulační technika
  • Obor – Průmyslové inženýrství a management

 

 • Studijní program – STROJÍRENSTVÍ (Bc.)
  • Obor – Diagnostika a servis silničních vozidel
  • Obor – Energetické zdroje a zařízení
  • Obor – Materiálové zkušebnictví
  • Obor – Programování NC strojl
  • Obor – Zabezpečování jakosti
  • Obor – Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku
  • Obor – Servis zdravotnické techniky
  • Obor – Konstrukce průmyslové techniky
  • Obor – Strojírenství
  • Obor – Design průmyslové techniky

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORŮ:

 • Studijní program – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ (Ing.)
  • Obor – Dopravní a manipulační technika
  • Obor – Konstrukce zdravotnické techniky
  • Obor – Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
  • Obor – Průmyslové inženýrství a management
  • Obor – Stavba energetických strojů a zařízení
  • Obor – Stavba jaderně energetických zařízení
  • Obor – Stavba výrobních strojů a zařízení
  • Obor – Strojírenská technologie-technologie obrábění

 

NABÍDKA KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORŮ:

 • Studijní program – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ (Ing.)
  • Obor – Dopravní a manipulační technika
  • Obor – Konstrukce zdravotnické techniky
  • Obor – Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
  • Obor – Průmyslové inženýrství a management
  • Obor – Stavba energetických strojů a zařízení
  • Obor – Stavba jaderně energetických zařízení
  • Obor – Stavba výrobních strojů a zařízení
  • Obor – Strojírenská technologie-technologie obrábění

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE DOKTORSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO I KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍCH PROGRAMU A OBORŮ:

 • Studijní program – STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
  • Obor – Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
  • Obor – Průmyslové inženýrství a management
  • Obor – Stavba energetických strojů a zařízení
  • Obor – Stavba strojů a zařízení
  • Obor – Strojírenská technologie-technologie obrábění
  • Obor – Inženýrství speciálních technologií a materiálů

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA FAKULTY: http://fzs.zcu.cz/

OFICIÁLNÍ STRÁNKA PRO UCHAZEČE FAKULTY: http://fzs.zcu.cz/study/applicants/

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORYPRO UCHAZEČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – OŠETŘOVATELSTVÍ (Bc.)
  • Obor – Všeobecná sestra
  • Obor – Porodní asistentka

 

 • Studijní program – SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ (Bc.)
  • Obor – Ergoterapie
  • Obor – Fyzioterapie
  • Obor – Radiologický asistent
  • Obor – Zdravotnický záchranář
  • Obor – Zdravotní laborant
  • Obor – Ortotik-protetik

 

 • Studijní program – VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ (Bc.)
  • Obor – Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví       
  • Obor – Ochrana veřejného zdraví 

 

 • Studijní program – PORODNÍ ASISTENCE (Bc.)
  • Obor – Porodní asistentka

 

NABÍDKA KOMBINOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ:

 • Studijní program – OŠETŘOVATELSTVÍ (Bc.)
  • Obor – Všeobecná sestra

 

 • Studijní program – SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ (Bc.)
  • Obor – Radiologický asistent

 

NABÍZENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PRO UCHAZEČE NAVAZUJÍCÍHO STUDIA

 

NABÍDKA PREZENČNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – OŠETŘOVATELSTVÍ (Mgr.)
  • Obor – Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
  • Obor – Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - VNL
  • Obor – Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - PED
  • Obor – Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR

 

NABÍDKA KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A OBORU:

 • Studijní program – OŠETŘOVATELSTVÍ (Mgr.)
  • Obor – Ošetřovatelská péče v interních obvodech
  • Obor – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 

VIZUALIZACE STUDIJNÍCH OBORŮ

Pokud máte zájem se podívat na celkovou vizualizaci studijních oborů, profil absolventa daného oboru či si prohlídnout rozvrhy povinných a povinně volitelných předmětů ve všech ročnících a obou semestrech, klikněte na tuto stránku: http://ects.zcu.cz/?lang=cs.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POSTUP PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA ZČU

Termíny pro podání přihlášek ke studiu na ZČU se liší podle fakult. Při podání přihlášky musíte zaplatit poplatek za přijímací řízení, který činí 500 Kč. Poplatek se zasílá na bankovní účet ZČU. Více informací ohledně zaplacení poplatku naleznete na stránkách jednotlivých fakult. 

 

ZČU nabízí svým uchazečům možnost podat přihlášku ke studiu v elektronické formě, na některých fakultách je možné podat přihlášku i v tištěné formě.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Kliknutím na níže uvedený odkaz budete přesměrovány na elektronickou přihlášku. Poté postupujte podle uvedených instrukcí. Po vyplnění všech povinných položek a po podání elektronické přihlášky vám vygenerujeme specifický kód (oborové číslo uchazeče), který uvedete na dokladu o zaplacení místo svého rodného čísla jako specifický symbol.

 

Odkaz na elektronickou přihlášku ke studiu na ZČU:
http://eprihlaska.zcu.cz


TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopise můžete získat na středních školách nebo na studijních odděleních děkanátů fakult.

Přihláška Vám bude vrácena (tzn., že nebude zavedena do databáze přijímacího řízení), jestliže:

 

✓  nebude obsahovat všechny požadované informace (silně orámovaná část), zejména - přesný název studijního programu, popř. oboru, - typ studia - magisterské nebo bakalářské, - formu studia - prezenční, kombinovaná - IZO (dříve IČO) - statisticky významný údaj, jehož správnost potvrdí střední škola, - vlastnoruční podpis uchazeče,

✓  nebude obsahovat přílohy vyžadované fakultou a dokládající správnost uvedených údajů,

✓  nebude k ní pevně připojen originál dokladu o zaplacení poplatku,

✓  uchazeč na vyzvání nezašle chybějící písemnosti nebo nedoplní údaje v přihlášce chybějící.

 

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

UCHAZEČI Z ČESKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL STUDUJÍCÍ V ČESKÉM JAZYCE

Podmínkou přijetí do bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí do navazujících magisterských studijních programů je ukončené bakalářské studium. Podmínkou přijetí do doktorských studijních programů je ukončené magisterské studium.

 

Obecně platí, že je třeba podat přihlášku ve stanoveném termínu a uhradit poplatek za přijímací řízení, který činí max. 500 Kč.


UCHAZEČI ZE ZAHRANIČÍ STUDUJÍCÍ V CIZÍM JAZYCE

Podmínkou přijetí do bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí do navazujících magisterských studijních programů je ukončené bakalářské studium. Podmínkou přijetí do doktorských studijních programů je ukončené magisterské studium.

 

Uchazeči, kteří chtějí studovat v cizím jazyce, musí podat přihlášku ve stanoveném termínu a uhradit poplatek ve výši 4 000 EUR/1 rok.


STUDENTI PŘIJÍŽDĚJÍCÍ V RÁMCI MOBILIT NA KRÁTKODOBÝ STUDIJNÍ POBYT

Přijímání studentů vysokých škol v zahraničí nebo v České republice na studijní pobyt je podmíněno uzavřením studijní smlouvy (Learning Agreement), která obsahuje seznam studijních předmětů či povinností, které student v rámci svého studijního pobytu na ZČU absolvuje. Studijní smlouva musí být potvrzena koordinátorem přijímající fakulty ZČU a domovské fakulty studenta. Po skončení studijního pobytu je studentovi vydán tzv. Transcript of records.

AKTUÁLNÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PO JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH

 

Pokud jste si již vybrali obor, ale rádi byste znali i podmínky pro splnění přijímacího řízení, níže uvedený odkaz Vás přesměruje na oficiální webovou stránku, kde najdete vše potřebné.

 

Odkaz na přehled přijímacího řízení:
http://www.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Naše univerzita nabízí několik možností, jak se připravit na splnění podmínek přijímacího řízení. Můžete si vybrat mezi přípravným kurzem, nultým ročníkem či vyzkoušením si testu nanečisto.

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ

 

✓  Fakulta zdravotnických studií
http://fzs.zcu.cz/study/OCV/pripravny_kurz2016/

 

✓  Fakulta pedagogická
https://fpe.zcu.cz/study/applicants/kurzy/

 

TEST NANEČISTO

 

✓  Fakulta filozofická
http://ff.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/zakladni-info/Test-naneisto.pdf

 

✓  Fakulta pedagogická
https://fpe.zcu.cz/study/applicants/kurzy/

 

NULTÝ ROČNÍK

 

✓  Fakulta pedagogická
https://www.pc.fpe.zcu.cz/?p=1593

Informace na stránce aktuální k 22. 1. 2018
Tagy: studium uchazeč student fakulty obecně o ZČU