ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Struktura ZČU - Akademické tituly

ZKRATKY AKADEMICKÝCH TITULŮ

Akademické tituly jsou v České republice oprávněny udělovat pouze vysoké školy na základě zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÉHO STUDIA ZČU

Bakalářské studium je zaměřené zejména na přípravu k výkonu povolání. Standardní doba studia (tj. délka studia stanovená pro každý studijní program při jeho akreditaci) včetně praxe je 3 nebo 4 roky (180 nebo 240 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba kvalifikační, v tomto případě bakalářské práce.

Absolventi získají dle zaměření studia titul:

 

 • Bc. (bakalář) nebo
 • BcA. (bakalář umění).

 

Tímto titulem obvykle není jeho nositel oslovován.

ABSOLVENTI MAGISTERSKÉHO STUDIA ZČU

Magisterské studium je zaměřené na získání teoretických poznatků založených na vědeckém poznání, výzkumu a vývoji či na zvládnutí jejich aplikace v souvislosti s tvůrčí činností. Standardní doba studia jsou 2 nebo 3 roky (120 nebo 180 ECTS kreditů). Standardní doba studijních programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy je 5 let (300 ECTS kreditů). Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba kvalifikační práce, v tomto případě diplomové práce.

Absolventi ZČU získávají pouze tyto tituly:

 

 • Ing. (inženýr) v ekonomických, technických, zemědělských, lesnických a vojenských oborech,
 • Mgr. (magistr) v humanitně zaměřených oborech,
 • MgA. (magistr umění).

 

Absolventi magisterského studia mohou obecně získat, kromě výše uvedených titulů, také:

 

 • Ing. arch. (inženýr architekt)
 • MUDr. (doktor medicíny)
 • MDDr. (zubní lékař)
 • MVDr. (doktor veterinární medicíny)

 

S titulem Ing. a Ing. arch. oslovujeme nositele „pane inženýre“; s titulem Mgr. a MgA. oslovujeme osoby „pane magistře“; s tituly MUDr., MDDr. a MVDr. oslovujeme „pane doktore“.

 

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku (tzv. „malý doktorát“), jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.

Pokud je úspěšně složena, získáváte titul:

 

 • PhDr. (doktor filozofie, titul za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd),
 • JUDr. (doktor práv),
 • RNDr. (doktor přírodních věd),
 • PharmDr. (doktor farmacie),
 • ThDr. (doktor teologie) nebo ThLic. (licenciát teologie – v oboru katolické teologie).

 

Se všemi těmito tituly oslovujeme nositele „pane doktore“.

ZKRATKY AKADEMICKO-VĚDECKÝCH TITULŮ

ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIA ZČU

Doktorské studium (tzv. postgraduální studium) je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje či na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je 3 nebo 4 roky. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. U doktorských studijních programů je kreditní systém studia uplatňován pouze na Fakultě filozofické ZČU. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Absolventi ZČU získávají titul:

 

 • Ph.D. (doktor).

 

Absolventi mimo ZČU mohou získat také titul:

 

 • Th.D. (doktor teologie).

 

Setkat se můžete i s tituly  CSc. (kandidát věd), DSc. (doktor věd) či s titulem dr. h. c. – doctor honorius causa (čestný doktor). Tyto tituly se píší vždy za jménem a oslovujeme jeho nositele „pane doktore“.

ZKRATKY VĚDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULŮ

Jedná se o nejvyšší tituly, které získávají akademičtí pracovníci, kteří působí na vysokých školách.

Těmito tituly jsou:

 

 • doc. (docent) a
 • prof. (profesor).

 

Jmenováním docentury předchází habilitační řízení (tzv. habilitace), které se zpravidla skládá z obhajoby habilitační práce před habilitační komisí a stejně jmenované přednášky, případně dalšími požadavky (vědecká a pedagogická praxe, citace a články v odborných časopisech apod.). Docenty jmenuje rektor na dané vysoké škole.

 

Nejvyšší vědecko-pedagogickou hodností je titul profesor. Profesor je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Pro udělení profesury je nutné projít úspěšným řízením, na základě kterého vědecká rada prostřednictvím ministra školství navrhne prezidentovi republiky, aby pro daný obor jmenoval onoho kandidáta profesorem. Rozhodnutí prezidenta republiky, stvrzené podpisem, je závislé i na spolupodpisu předsedy vlády.

 

S titulem doc. oslovujeme „pane docente“ a s titulem prof. oslovujeme „pane profesore“.

 

Odkaz pro více informací ohledně jmenování výše uvedených titulů na ZČU
http://www.zcu.cz/research/Habilitacni_rizeni/
http://www.zcu.cz/research/Jmenovaci_rizeni/

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OSLOVOVÁNÍ OSOB S TITULEM

Otázkou pořadí titulů se zákon o vysokých školách nezabývá, avšak obecně platí, že nositele více dosažených hodností oslovujeme tím nejvyšším titulem (tj. doc. Ing. X Y, Ph.D. oslovujeme „pane docente“ či „paní docentko“).

 

Pokud má nositel titulu pouze jednu hodnost a jde o titul uváděný před jménem, lze ho k oslovení použít (např. paní magistro, pane doktore, paní inženýrko). Výjimkou je titul Bc., kterým neoslovujeme. Tituly se uvádějí bez případného bližšího určení, tedy nikoli pane bakaláři umění, pane doktore práv apod.

 

Tituly psané za jménem se nepoužívají k oslovení. Jen u osob s titulem doktor ve zkratce Ph.D. za jménem je výjimka. Takovým titulem je vhodné oslovit ty, kteří mají před jménem titul méně významný (Bc., Mgr., Ing.), což bývá velmi častým jevem.

 

Všechny tituly i hodnosti se u žen přechylují (tzn., paní docentko, paní inženýrko, paní magistro apod.).

Informace na stránce aktuální k 10. 2. 2016
Tagy: studium uchazeč student absolvent veřejnost