ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Struktura ZČU - Organizace ZČU

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

 

V čele univerzity je rektor. Rektor deleguje některé své pravomoci na prorektory, kvestora a děkany. Základními články univerzity jsou pak fakulty. Fakulty tvoří a uskutečňují studijní programy, vykonávají pedagogickou, vědeckou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, za kterou zodpovídá děkan fakulty. Podobné činnosti vykonávají i vysokoškolské ústavy, které mají v čele ředitele.

 

Odkaz na organizační schéma:

http://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/ol/Organizacni_struktura_ZCU/Organizacni_chema.pdf

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

REKTORÁT

Rektorát zajišťuje v rámci ZČU metodické řízení, organizaci, koordinaci a výkon činností celouniverzitního charakteru. Dále koordinuje části ZČU a výkon činností vyplývajících z funkce statutárního zástupce ZČU.

REKTOR

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

 

Jedná a rozhoduje ve věcech ZČU, pokud zákon nestanový jinak. Rektora jmenuje dle návrhu akademického senátu ZČU prezident republiky na čtyřleté funkční období. Tentýž rektor může svou funkci vykonávat na stejné škole nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.

Útvary přímo podřízené rektorovi:

 

 • Kancelář rektora,
 • Odbor interního auditu,
 • Odbor řízení rizik,
 • Odbor legislativní a právní.

PROREKTOR PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKOU ČINNOST

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

 

Zodpovídá zejména za naplňování koncepce vzdělávací činnosti ZČU. Prorektora jmenuje a odvolává po předchozím projednání v akademickém senátu ZČU rektor.

Řídí tyto odbory:

 

 • Studijní a pedagogická činnost,
 • Informační a poradenské centrum,
 • Centrum výměny mládeže.

 

Prostřednictvím ředitelů řídí i jiná pracoviště, těmi jsou:

 

 • Zahraniční vztahy,
 • Ústav celoživotního vzdělávání.

 

PROREKTOR PRO ROZVOJ A VNĚJŠÍ VZTAHY

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

 

Zodpovídá za přípravu strategických dokumentů (tzv. dlouhodobý záměr), institucionálního rozvojového plánu a rozvoj ZČU jako celku. Prorektora jmenuje a odvolává po předchozím projednání v akademickém senátu ZČU rektor.

Řídí tyto odbory:

 

 • Strategie,
 • Vnější vztahy.

 

PROREKTOR PRO VÝZKUM A VÝVOJ

doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D.

 

Zodpovídá za rozvoj výzkumných, vývojových, inovačních, uměleckých a dalších tvůrčích činností ZČU. Prorektora jmenuje a odvolává po předchozím projednání v akademickém senátu ZČU rektor.

Řídí tento odbor:

 

 • Výzkum a vývoj.

 

PROREKTORKA PRO KVALITU A PROJEKTOVOU ČINNOST

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

 

Zodpovídá za vytváření, fungování systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti související se ZČU a za rozvoj projektové činnosti. Prorektora jmenuje a odvolává po předchozím projednání v akademickém senátu ZČU rektor.

Řídí tyto odbory:

 

 • Kvalita.

 

Prostřednictvím ředitele řídí i jiné pracoviště a tím je:

 

 • Projektové centrum.

KVESTOR

Ing. Petr Beneš

 

Zodpovídá za hospodaření a vnitřní správu ZČU v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestor taktéž koordinuje přípravu výroční zprávy o hospodaření. Kvestora jmenuje rektor.

Řídí referát:

 

 • Kancelář kvestora.

 

Řídí odbory:

 

 • Ekonomický odbor,
 • Personální odbor.

 

Prostřednictvím ředitelů řídí i jiná pracoviště a účelová zařízení, těmi jsou:

 

 • Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV),
 • Univerzitní knihovna (UK),
 • Provoz a služby,
 • Správa kolejí a menz (SKM).

JINÁ PRACOVIŠTĚ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ

JINÁ PRACOVIŠTĚ

Jiná pracoviště jsou zřízena pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb. V čele jiného pracoviště je ředitel. Pracovně-právní vztah s ředitelem uzavírá jménem ZČU na návrh příslušného prorektora rektor.

 

Na ZČU jsou zřízena tato jiná pracoviště:

 

 • Projektové centrum,
 • Ústav celoživotního vzdělávání,
 • Centrum informatizace a výpočetní techniky,
 • Univerzitní knihovna,
 • Zahraniční vztahy.

ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ

Účelová zařízení jsou zřízena pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce nebo k zajišťování provozu školy. V čele účelového zařízení je ředitel jmenovaný na návrh kvestora rektorem ZČU.

 

Na ZČU jsou zřízena tato účelová zařízení:

 

 • Provoz a služby,
 • Správa kolejí a menz (SKM).

VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY

Vysokoškolský ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a uměleckou či další tvůrčí činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. V čele vysokoškolského ústavu je ředitel jmenovaný rektorem ZČU.

 

Na ZČU jsou zřízeny tyto vysokoškolské ústavy:

 

 • Nové technologie – Výzkumné centrum,
 • Ústav jazykové přípravy.

 

Odkazy pro více informací o organizaci jednotlivých ústavů, zde
https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/9324/UJP-statut-01.01.2014.pdf
https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/11938/Statut_NTC-1.2.2015.pdf

AKADEMICKÝ SENÁT

Zastupitelský orgán akademické obce ZČU schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Senát volí tajným hlasováním kandidáta na rektora a přijatý návrh na jmenování rektora předává předseda senátu neprodleně prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky. Senát má 55 členů, z nichž třetinu tvoří studenti. Funkční období je dvouleté.

 

Odkazy pro bližší informace ohledně Akademického senátu:
http://www.zcu.cz/media/about/structure/akademicky-senat/
http://skas.zcu.cz/

FAKULTY

Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem ZČU ve věcech týkajících se fakulty. Tím je tvorba a uskutečňování studijních programů, zaměření a organizace výše uvedených tvůrčích činností, pracovně-právní vztahy, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, zahraniční styky a aktivity, ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty, nakládání s přidělenými finančními prostředky a doplňková činnost.

 

Na ZČU je zřízeno devět fakult a to:

 

 • Fakulta aplikovaných věd,
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara,
 • Fakulta ekonomická,
 • Fakulta elektrotechnická,
 • Fakulta filozofická,
 • Fakulta pedagogická,
 • Fakulta právnická,
 • Fakulta strojní,
 • Fakulta zdravotnických studií.

 

SAMOSPRÁVNÉ AKADEMICKÉ ORGÁNY FAKULT

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY

Akademický senát fakulty je zastupitelským orgánem akademické obce fakulty, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem.

 

DĚKAN

Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. Děkana jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor.

 

Děkani jednotlivých fakult v současné době jsou:

 

 • Fakulta aplikovaných věd - doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - doc. akad. malíř Josef  Mištera,
 • Fakulta ekonomická – doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný,
 • Fakulta elektrotechnická – doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.,
 • Fakulta filozofická – doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,
 • Fakulta pedagogická – RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.,
 • Fakulta právnická – doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.,
 • Fakulta strojní - doc. Ing. Milan Edl, Ph.D,
 • Fakulta zdravotnických studií – doc. PeadDr. Ilona Mauritzová, Ph.D..

 

PRODĚKANI

Proděkani jsou pověřeni řízením jednotlivých oblastí činnosti fakulty. Proděkany jmenuje a odvolává po předchozím projednání v akademickém senátu fakulty děkan.

 

VĚDECKÁ RADA FAKULTY

Vědecká rada fakulty je poradním orgánem děkana, zejména v oblasti studijních plánů a vědecké činnosti. Vědeckou radou fakulty jsou projednávána a doporučována jmenování profesorů a habilitace docentů.

 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE FAKULTY

Disciplinární komise fakulty projednává přestupky studentů fakulty.

 

TAJEMNÍK FAKULTY

Tajemník fakulty řídí hospodaření a vnitřní správu v rozsahu stanoveném opatřením děkana. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ FAKULTY

Studijní oddělení fakulty zajišťuje administrativu spojenou s pedagogickou činností.

 

Pro více informací o organizaci jednotlivých fakult, odkazy zde:

 

FAV - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/14890/STATUT-FAV-01-04-2016.pdf

FDU - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/10221/Statut_FDU.pdf

FEK - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/6167/Statut_FEK-1.9.2012.pdf

FEL - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/5284/Statut_FEL-1.1.2012.pdf

FF   - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/11756/Statut_FF_1.1.2015.pdf

FPE - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/6169/Statut_FPE-1.9.2012.pdf

FPR - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl?fname=dload&idfile=14003

FST - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/8618/Statut_FST_01.05.2013.pdf

FZS - https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/5470/Statut%20FZS_25.1.2012.pdf 

UŽITEČNÉ ODKAZY

Odkaz na kompletní informace o Organizační struktuře ZČU:
http://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/ol/Organizacni_struktura_ZCU/Organizacni_rad_ZCU.pdf

 

Odkaz na Statut ZČU, zde:
https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/17091/Statut-ZCU-01-03-2017.pdf

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: obecně o ZČU studium