ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Stipendijní podpora

STIPENDIA NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Stipendijní řád se vztahuje na studenty všech typů akreditovaných studijních programů uskutečňovaných ZČU v Plzni nebo některou z jejích fakult. Pravidla v oblasti vyplácení stipendií na ZČU v Plzni jsou definována Stipendijním řádem ZČU. Úplné znění Stipendijního řádu je dostupné na: http://zeus-web.zcu.cz:7080/fcgi/verso.fpl/dload/2757/UZ-Stipendia-ZCU-2-R.pdf

 

Univerzita svým studentům, v případě splnění podmínek pro přiznání stipendia, může vyplatit hned několik druhů stipendií. Mezi nejrozšířenější patří ubytovací a sociální stipendium, dalšími z nich jsou stipendia prospěchová, mimořádná a doktorandská. 

UBYTOVACÍ STIPENDIUM

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ UBYTOVACÍHO STIPENDIA

Ubytovací stipendium můžete získat bez ohledu na to, zda jste ubytováni na koleji či jinde. Pro získání ubytovacího stipendia musíte splňovat všechny tyto podmínky:

 

 • jste studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
 • studujete v prvním studijním programu (přičemž za studium ve studijním programu se nepovažuje studium, které bylo v kterémkoliv kalendářním roce zapsáno a ukončeno v období od 1. května do 30. října), nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo jste přestoupili z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium bylo uznáno,
 • nepřekročil jste standardní dobu studia ve studovaném studijním programu, včetně souběžně studovaných studijních programů,
 • a nemáte místo trvalého pobytu v okrese, ve kterém je místo Vašeho studia.

 

Pakliže se u studenta změní některá z podmínek pro přidělení ubytovacího stipendia, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit na studijní oddělení své fakulty. Změnu může student také provést sám prostřednictvím Portálu ZČU.

ZPŮSOB ŽÁDOSTI

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU. Studenti, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta a kteří mají o stipendium zažádáno, již nežádají a dostávají stipendium nadále. Avšak studenti, kteří pokračují studiem v navazujících studijních programech nebo v doktorských studijních programech, musí podat novou žádost o přidělení ubytovacího stipendia. Stejně tak při změně osobního čísla je student povinen podat novou žádost o ubytovací stipendium.

 

Následující postup:

 

 • Přihlaste se na svůj Portál ZČU.
 • Klikněte na „Studium“ a „Moje studium“ a „Moje údaje“.
 • Zadejte číslo bankovního účtu (na toto číslo Vám budou chodit veškerá stipendia).
 • Podejte žádost o Ubytovací stipendium.
 • Pouze čekejte na verifikaci dat centrální matrikou studentů SIMS, která trvá obvykle do druhé poloviny listopadu a změnu statusu z „Podaná žádost“ na „Dostává stipendium“ nebo napsání konkrétního důvodu, proč je žádost zamítnutá.

 

Stipendium je přiznáno ode dne podání elektronické žádosti, tedy splněním podmínek Stipendijního řádu. Písemné rozhodnutí si studenti mohou vyzvednout v Informačním a poradenském centru.

 

Pokud Vám byla žádost zamítnutá, ale máte podezření, že došlo k pochybení při verifikaci, můžete podat Žádost o přezkoumání rozhodnutí ve věci nepřiznání ubytovacího stipendia. Žádost je nutno podat v zákonné lhůtě 30 dnů od převzetí rozhodnutí.

 

Odkaz na formulář, zde:
http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/zadost.html

VÝPLATA UBYTOVACÍHO STIPENDIA

Stipendium se vyplácí vždy zpětně za předchozí čtvrtletí.

Výše ubytovacího stipendia se může každý rok měnit, pro rok 2017 je stanoveno ve výši 595 Kč měsíčně.

Odkaz na rozhodnutí rektora:
http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/rozhodnuti-rektora.html

 

Výjimka: studentům 1. ročníků se stipendium vyplácí za 3. a 4. čtvrtletí najednou (v lednu následujícího roku). Důvodem jsou data studentů 1. ročníků, která musí projít verifikací centrální matrikou. Stipendium přiznává rektor, výši ubytovacího stipendia je dána rozhodnutím rektora za dané čtvrtletí.

 

 

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ SOCIÁLNÍHO STIPENDIA

Nárok na sociální stipendium máte podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb.) pokud se nacházíte v tíživé sociální situaci. Pro získání sociálního stipendia musíte splňovat všechny tyto podmínky:

 

 • mít přiznaný rozhodný příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, který nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5,
 • splnění této podmínky je student povinen prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií Sdělení pro účely přiznání stipendia vydaného státním úřadem sociální podpory (příjem zjišťovaný za 3. čtvrtletí roku),
 • a nepřekročit věkovou hranici 26 let.

ZPŮSOB ŽÁDOSTI

Svůj zájem o stipendium musíte projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU a zaslat či osobně předat do Informačního a poradenského centra originál, případně ověřenou kopii potvrzení Sdělení pro účely přiznání sociálního stipendia.

 

Následující postup:

 

 • Přihlaste se na svůj Portál ZČU.
 • Klikněte na „Studium“ a „Moje studium“ a „Moje údaje“.
 • Zadejte číslo bankovního účtu (na toto číslo Vám budou chodit veškerá stipendia).
 • Podejte žádost o Sociální stipendium.
 • Zašlete nebo osobně přineste do Informačního a poradenského centra originál, případně ověřenou kopii, potvrzení Sdělení pro účely přiznání sociálního stipendia, vydané státním úřadem sociální podpory.
  • Sdělení pro účely přiznání sociálního stipendia se vždy potvrzuje za předchozí rok (příjem zjišťovaný na 3. čtvrtletí roku)
  • Vzor formuláře, který Vám vydá státní úřad sociální podpory: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/dokumenty/sdeleni_socstip.pdf.
  • Aktuální Sdělení pro účely přiznání sociálního stipendia je potřeba přinést každý akademický rok, a to nejpozději do konce října (pokud tak neučiníte, budete muset podat novou žádost o přiznání sociálního stipendia a doložit Sdělení pro účely přiznání stipendia).
 • Pouze čekejte na změnu statusu z „Čeká na kontrolu“ na „Dostává stipendium“ nebo napsání konkrétního důvodu, proč je žádost zamítnutá.

 

Stipendium je přiznáno od následujícího celého měsíce od chvíle zkompletování elektronické žádosti a doručení Sdělení pro účely přiznání sociálního stipendia, tedy splněním podmínek Stipendijního řádu. Při více studujících studijních programech má student nárok na přiznání i více sociálních stipendií.

 

Studenti, kteří pokračují studiem v navazujících studijních programech nebo v doktorských studijních programech či se jim z jiného důvodu změní osobní číslo, musí podat novou žádost o přiznání sociálního stipendia a doložit nárok Sdělením pro účely přiznání stipendia vydaným státním úřadem sociální podpory.

 

Písemné rozhodnutí si studenti mohou vyzvednout v Informačním a poradenském centru.

 

Termíny pro podávání žádostí o sociální stipendium v akademickém roce 2017/18:

Lhůta:                                         Výplatní období:               Termín výplaty *:

 

1.10. - 31.12.2017 .................... 4. čtvrtletí ....................  leden 2018

 

1.1. - 31.3.2018 ........................ 1. čtvrtletí ....................  duben 2018

 

1.4. - 31.6.2018 ........................ 2. čtvrtletí ....................  červen 2018

 

1.7. - 31.9.2018 ........................ 3. čtvrtletí ....................  říjen 2018 **

 

1.10. - 31.12.2018 .................... 4. čtvrtletí ....................  leden 2019

 


*)    výplatní termín je stanoven v souladu se Stipendijním řádem ZČU rozhodnutím rektora vždy pro dané čtvrtletí

 

**)  stipendium je přiznáno na deset měsíců v akademickém roce, v měsících červenec a srpen se stipendium nevyplácí

 

 

V každé lhůtě lze podat pouze jednu elektronickou žádost.

 

Podá-li student elektronickou žádost o přiznání stipendia a doloží Sdělení pro účely přiznání stipendia kdykoliv v průběhu kteréhokoliv čtvrtletí a splňuje-li podmínky Stipendijního řádu ZČU pro přiznání stipendia, potom je sociální stipendium přiznáno za celé čtvrtletí. Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia je pak platné i pro následující čtvrtletí po celou dobu platnosti Sdělení pro účely přiznání stipendia.

VÝPLATA SOCIÁLNÍHO STIPENDIA

Stipendium se vyplácí vždy zpětně za předchozí čtvrtletí.

Výše sociálního stipendia se může každý rok měnit, pro rok 2017 je stanoveno ve výši 2 750 Kč měsíčně.

 

Výjimka: studentům 1. ročníků se stipendium vyplácí za 3. a 4. čtvrtletí najednou (v lednu následujícího roku).

Na sociální stipendium máte nárok za každý celý kalendářní měsíc, po který splňujete podmínky pro přiznání sociálního stipendia, po standardní dobu studia s výjimkou měsíců července a srpna. Stipendium přiznává rektor, výši sociálního stipendia stanovuje zákon.

 

 

PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Jako kritérium pro určení výše prospěchového stipendia přiznávaného studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů v prezenční formě studia slouží vážený studijní průměr zjištěný podle Studijního a zkušebního řádu ZČU. Bližší podmínky pro přiznávání prospěchového stipendia stanoví děkan vnitřní normou fakulty. Student musí nadále splnit uvedené podmínky pro přiznání stipendia:

 

 • v uplynulém akademickém roce získal alespoň 60 kreditů,
 • nepřekročil standardní dobu studia stanovenou pro příslušný studijní program.

 

Pro bližší informace týkající se způsobu požádání o prospěchové stipendium či jeho výplatu se obraťte na Vaše studijní oddělení.

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM

Mimořádné stipendium může být děkanem nebo rektorem přiznáno studentovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Přiznává se na základě řádně odůvodněné žádosti studenta, nebo na návrh příslušného pracoviště či z vlastního podnětu rektora nebo děkana fakulty.

DOKTORANDSKÉ STIPENDIUM

Studentům doktorského studijního programu v prezenční formě studia přiznává děkan na standardní dobu studia doktorandské stipendium ve výši, kterou určí na návrh školitele a oborové rady. Doktorandské stipendium se přiznává na dobu dvanácti měsíců daného akademického roku.

Informace na stránce aktuální k 13. 11. 2017
Tagy: studium student uchazeč stipendia SVP