ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Zdravotní a sociální pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ze zdravotního pojištění je nám hrazená potřebná zdravotní péče v rozsahu stanoveném zákonem. Zdravotní pojišťovny hradí tyto zdravotní služby:https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/naroky-pojistence/zdravotni-sluzby-hrazene-ze-zdravotniho-pojisteni. V České republice je zdravotní pojištění povinné pro každého zákonem stanoveného plátce. Stát však platí pojistné ze státního rozpočtu hned v několika případech: https://www.vzp.cz/platci/informace/stat.

 

Jedním z těchto případů je osoba, jež je považovaná za nezaopatřené dítě. Přesnou definici nezaopatřeného dítěte naleznete v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

 

Odkaz na zákon o státní sociální podpoře, zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117.

 

Za nezaopatřené dítě se považuje i student vysoké školy, avšak nejdéle do 26 let věku studenta. Výjimkou je student, který současně studuje a zároveň vykonává výdělečnou činnost. V takovém případě doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo k tomu kompetentní osobu v zaměstnání.

VÝŠE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 9 % připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě.

DOSAŽENÍ VĚKOVÉ HRANICE 26 LET

Po dosažení této věkové hranice již nejste posuzováni jako nezaopatřené dítě a stát za vás proto přestává pojištění platit, a to i v případě, že máte stále statut studenta. Pojištění si tak musíte platit sami, nebo jste-li souběžně se studiem zaměstnaní, platíte pojistné jako každý jiný zaměstnanec.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A UKONČENÍ STUDIA

NA STŘEDNÍ ŠKOLE NEBO VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE

Pokud jste ukončili školu maturitní zkouškou a splnili jste podmínky přijímacího řízení na vysokou školu, tak vám stále zůstává statut studenta (tzn., že jste stále nezaopatřeným dítětem) a zdravotní pojištění je hrazené státem. V jiném případě zdravotní pojištění vám bude stát platit do konce letních prázdnin (tj. 31. 8.).

NA VYSOKÉ ŠKOLE

Pokud jste ukončili studium na VŠ úspěšně (tj. státními závěrečnými zkouškami), stát vám platí zdravotní pojištění ještě celý následující kalendářní měsíc po ukončení studia. Jste v takzvané ochranné lhůtě (tzn.: v případě, že vaše poslední SZZ proběhla 3. června jste v ochranné lhůtě do 31. července, od 1. srpna vzniká povinnost hradit si zdravotní pojištění).

 

Upozornění: V následujícím kalendářním měsíci je plátcem pojistného za tuto osobu stát pouze tehdy, jestliže osoba nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý tento kalendářní měsíc nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. V případě, že pokračujete na bakalářské nebo magisterské studium a splnili jste podmínky přijímacího řízení, statut studenta vám zůstává (tzn., že jste stále nezaopatřeným dítětem) a zdravotní pojištění je vám stále hrazené, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců.

 

Pokud ovšem ukončíte studium neúspěšně (tj. jinak než státními závěrečnými zkouškami), nevzniká vám nárok na ochrannou lhůtu. Tudíž ode dne, ke kterému bude studium oficiálně ukončeno, se musíte do 8 dní nahlásit zdravotní pojišťovně.

PŘERUŠENÍ STUDIA

Se dnem přerušení studia ztrácíte statut studenta a jste tak povinni hradit zdravotní pojištění do doby opětovného zápisu.

OZNAMOVACÍ POVINNOST

Studenti prezenční a kombinované formy studia jsou podle zákona povinni sami oznamovat skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného s tím, že všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti v místě příslušného úřadu (zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení).

 

Oznamovací povinnost studenta se týká především zahájení a ukončení studia, přerušení studia a data opětovného zápisu do studia po přerušení studia (opětovné zařazení do studia), a to nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti student dozvěděl. Po zanechání a přerušení studia končí statut studenta a povinností je buďto nahlásit tuto změnu do 8 dnů na Pracovní úřad, v takovém případě hradí pojistné stát, nebo si platit sám minimální vyměřovací základ.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Sociální pojištění slouží k sociálnímu zabezpečení jednotlivce i celé společnosti. Díky tomuto pojištění může sociální politika předcházet, zmírňovat a vyrovnávat nepříznivou sociální situaci. V České republice je sociální zabezpečení realizováno ve třech formách:

 

  • Sociální dávky jsou financovány prostřednictvím sytému sociálního a nemocenského pojištění nebo ze státního rozpočtu prostřednictvím dávek státní sociální podpory a sociální pomoci.
  • Sociální služby, které svým klientům poskytují služby ambulantně nebo v jejich přirozeném prostředí.
  • Sociální azyly jsou typem rezidenčních sociálních služeb, které jsou poskytovány lidem, kteří se o sebe nemohou z ekonomických, sociálních nebo zdravotních důvodů postarat.

 

Sociální pojištění je nepovinné pro všechny osoby, které nevykonávají výdělečnou činnost. Jen je důležité upozornit, že období, za které nebudete hradit pojistné, se nezohledňuje do období pro výpočet starobního důchodu.

 

Jakmile však začnete vykonávat výdělečnou činnost, musíte sociální pojištění odvádět. Pokud se necháte zaměstnat, odvádí za vás sociální pojištění zaměstnavatel. Jako podnikatelé nebo jiné osoby samostatně výdělečně činné si ho musíte hradit sami

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A STUDENTI

Od osmnáctého roku života za Vás stát přestává platit sociální pojištění. Doba studia se nezapočítává do doby pojištění potřebné pro důchod a nehodnotí se ani jako náhradní doba pojištění. Máte však možnost, nikoliv povinnost, zajistit si účast na pojištění jiným způsobem, kupříkladu pojistit se dobrovolně nebo nastoupit do zaměstnání či začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže se pro některou z možností rozhodnete, je taková účast na pojištění již spojena s povinností odvádět pojistné. 

 

Odkaz pro více informací o sociálním pojištění a sociálním zabezpečení:
http://www.cssz.cz/cz

Informace na stránce aktuální k 8. 12. 2016
Tagy: uchazeč student absolvent sociální a zdravotní pojištění